Bi kịch mang tên “ảo thuật gia” – Những cái chết không được báo trước